Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Website Bayo.vn là tài sản của Công ty Cổ phần Bayo Việt Nam. Việc sử dụng các thông tin, dịch vụ trên Bayo.vn đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các quy định sử dụng dưới đây.

Nội dung thông tin trên website Bayo.vn

Bạn chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung thông tin gửi lên hoặc truyền đi qua trang web của Bayo.vn và không được phép tạo ra bất cứ sự phiền toái, quấy rầy đối với những người sử dụng khác. Bạn cam kết sử dụng trang web đúng quy định pháp luật và đồng ý không sử dụng trang web để gửi lên, truyền đi, phân tán, liên kết các nội dung:

  • Vi phạm các luật, các quy định của Chính phủ Việt Nam.
  • Vi phạm các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu cá nhân.
  • Chứa các thông tin có tính khiêu dâm, kích động, phỉ báng người khác và các chính sách của nhà nước.
  • Phá hoại tính an toàn của website.

Bayo sẽ huỷ bỏ quyền sử dụng website của người vi phạm một trong các quy định trên. Đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm mà người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bayo.vn giữ bản quyền thông tin trên website. Tất cả các thông tin địa điểm, nhận xét, hình ảnh và thông tin liên quan khác thuộc quyền sở hữu của Bayo. Các trường hợp được xóa bỏ khỏi hệ thống hay nội dung rác do ban quản trị quy định.

Tuyên bố từ chối

Các thông tin trên Bayo chủ yếu do người sử dụng cung cấp nên Bayo không thể bảo đảm tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên website này. Theo định kỳ Bayo sẽ bổ sung, thay đổi và cải tiến các tính năng và thông tin trên website này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, Bayo không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm mang lại do việc sử dụng thông tin từ website này, cũng như bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin. Việc sử dụng thông tin tại web site này là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, Bayo hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu nào.

Các thay đổi trên website

Bayo có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang web này bao gồm bất kỳ khoản mục nào vào bất kì lúc nào mà không cần báo trước.

Thay đổi quy định

Bayo có toàn quyền thay đổi, sửa đổi quy định này mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng Bayo.vn sau những sửa đổi đó, bạn đã mặc nhiên đồng ý các thay đổi đó trong quy định này.

Các hành động không được phép

Bạn không được quyền xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/ hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép. Bạn không được quyền gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội dưới bất kì hình thức nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay quốc tế. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung nào các bạn đưa lên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý. Bạn không được phép gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác. Bạn không được gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin nào không thuộc quyền sở hữu của bạn trừ khi đó là thông tin được cung cấp miễn phí, không gửi bất kỳ thông tin nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào. Bạn sẽ không gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất, phân phát hoặc khai thác bằng bất cứ hình thức nào với bất cứ thông tin nào có được từ Bayo vào mục đích thương mại; hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của Bayo hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền. Bạn không được sử dụng thông tin trong trang web này với bất cứ hình thức nào hoặc bất cứ mục đích nào, trừ những điều khoản được xác lập trong bản Quy định sử dụng này.

Thông tin của bên thứ ba

Thông tin được cung cấp tại Bayo.vn có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được chọn lọc từ các nguồn khác. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin mà chúng tôi đăng tải, bạn sẽ sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng bạn.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi hoàn những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả án phí không giới hạn) có liên quan tới hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào trong Quy định sử dụng của Bayo. Chúng tôi có thể, trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật tham gia tố tụng trước các khiếu kiện hoặc đàm phán để dàn xếp.

Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong website Bayo.vn đều thuộc về Công ty Cổ phần Bayo Việt Nam. Trừ phi được sự đồng ý bằng văn bản của Bayo.vn, bạn không được phép xuất bản, tái sản xuất bất cứ thành phần nào của website Bayo.vn hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong website Bayo.vn

Quyền sử dụng nội dung trên Bayo.vn

Bạn đồng ý trao cho chúng tôi toàn bộ quyền và cấp phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) để sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ nội dung bạn tạo ra, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; bạn cần lưu ý rằng, các thông tin có thể tiếp tục nằm trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Tất cả thông tin chỉ dành cho việc tham khảo của bạn. Bayo.vn không nhận bất cứ trách nhiệm nào về những thông tin đó.

Quyền tác giả

Nếu bạn cho rằng quyền sở hữu của bạn đã bị sử dụng theo những cách thức vi phạm quyền tác giả, bạn có thể liên hệ với nhân viên phụ trách vấn đề bản quyền của chúng tôi tại địa chỉ: info@bayo.vn

Luật áp dụng

Các tranh chấp sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website và dịch vụ của Bayo.vn, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.